Zverejňovanie dokumentov (výpis z 29.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»  Stránka 5 z 6
19.09.2013 19.09.2013
Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne obce Rudlov za dohodnutých podmienok uvedených v zmluve
230,00 €
zmluva
FA HUNTER - IGOR TIMKO
07.06.2013 07.06.2013
Predaj betónových stĺpikov
130,00 €
zmluva
Surdej Jaroslav
07.06.2013 07.06.2013
Predaj stolnotenisového stola
60,00 €
zmluva
Sakala Miroslav
20.05.2013 20.05.2013
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za dohodnutých podmienok
640,00 €
zmluva
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
20.05.2013 20.05.2013
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže na obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013
256,00 €
zmluva
Mesto Vranov nad Topľou
03.05.2013 03.05.2013
Realizácia aktivačnej činnosti formou MOS na obdobie 5-9/2013
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
04.02.2013 01.02.2013
Zmluva o pripojení, Internet
0,00 €
zmluva
Václav Iľov-WaTel
27.12.2012 27.12.2012
Realizácia AČ formou MOS pre obec v zmysle operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
21.07.2012 21.07.2012
Slávnostné otvorenie Kultúrneho domu
0,00 €
zmluva
SOZA
30.12.2011 30.12.2011
Prevod vlastníckeho práva na kupujúceho
0,00 €
zmluva
Horvát Miroslav
25.11.2011 25.11.2011
Predávajúci prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti a odovzdá kupujúcemu, ktorý túto prevezme a zaplatí predávajúcemu za prevod nehnuteľnosti dohodnutú kúpnu cenu 30,- €
0,00 €
zmluva
Rusnák Ján
19.09.2011 19.09.2011
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1478/2011/D
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
19.09.2011 19.09.2011
Poskytnutie peňažných prostriedkov
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
07.09.2011 07.09.2011
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti, uvedené v čl. I tejto zmluvy výlučne za účelom prevádzkovania Základnej školy
500,00 €
zmluva
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rudlov
17.08.2011 17.08.2011
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
0,00 €
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.07.2011 12.07.2011
Zhotovenie diela - stavby "Rekonštrukcia Ústredného vykurovania a kotolňa Kultúrneho domu Rudlov"
36 140,29 €
zmluva
PRODAP s.r.o.
13.06.2011 13.06.2011
Protipovodňové opatrenia v obci Rudlov - vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Rudlov v povodí vodného toku Slaný potok a jeho prítokov
90 000,00 €
zmluva
SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
13.06.2011 13.06.2011
Poskytnutie peňažných prostriedkov za podmienok dohodnutých v zmluve o úvere
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
13.06.2011 13.06.2011
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
01.06.2011 01.06.2011
Záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateĺovi finančné prostriedky v sume 92 700 eur a záväzok prijímateľa použiť poskytnuté fin. prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu: Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011
0,00 €
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky